Internetový obchod zameraný na zdravie a moderný životný štýl | Internetový obchod KRuBER.sk 
Header image
  row_left_top row_right_top
   
Slovak Language   Czech Language
Biolampa
Infračervené lampy
Glukomery
Tlakomery
Krokomery
Inhalátory
Teplomery
iHealth produkty
Tukomer
HydroSana-Detoxikácia
Mamičky a deti
Matrace ortopedické a Spánok
Ovčia vlna - MERINO
Starostlivosť o telo
Bandáže
Thermo obklad
Strojček do ucha
Sanoterm SOGNO infra matrac
Masážne krémy a gély
Srdcové hodinky monitory
Kineziológia
Zdravotné potreby pre seniorov
Zdravie
Lekárske výrobky
Fonendoskopy
Lekárske vyšetrovacie perá
Neurologické kladivko
Lekárske meradlá
Otoskopy a Oftalmoskopy
Prvá pomoc
Zdravotnícky nábytok
Jedáleň
Kuchyňa - nádoby
Kuchyňa - pomôcky
Čistiace a pracie prostriedky
Domácnosť
Kúpeľna WC Hygiena
Hračky,zábava,fitness
Váhy osobné a kuchynské
Záhrada
Sezóna
Vianoce, svietiace, mikuláš
Ostatné

Všetky kategórie
 
v košíku nemáš žiadne položky
 
Rýchle Hladanie
pixel_black
pixel_black
 
 
Informácie
 
Call centrum
Volajte 0903 530254
Call centrum obchodného domu je len pre vás k dispozícii od 8:00 do 21:00. Na Call centre si kludne môžte výrobky aj objednat.
 
Facebook

 
Partneri

Obchodné a reklamacné podmienky, Ochrana osobných údajov
pixel_black


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamacné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je KRuBER Slovakia s.r.o., so sídlom Nábrežná 1149/9, 96801 Nová Baňa, ICO: 46431284, zapísaná v obch. reg. OS Banská Bystrica č. 21100/S (dalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
KRuBER Slovakia s.r.o., so sídlom Nábrežná 1149/9, 96801 Nová Baňa, zapísaná v Obchodnom registri obch. reg. OS Banská Bystrica č. 21100/S
DIC: 2023371933
Telefón: +421 903 530254
Email: kruber@kruber.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebitela
Tel.c. : 048 / 415 18 71
Fax c. : 048 / 412 46 93
Web: http://www.soi.sk

1.1. Tieto obchodné a reklamacné podmienky v znení platnom v den uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddelitelnou súcastou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamacných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamacnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byt v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, zárucnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na úcely týchto obchodných a reklamacných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo tretou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkolvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahrna aj dan z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahrna cenu za prepravu tovaru alebo iné volitelné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokial pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykolvek upravit cenu tovaru uvedenú na akejkolvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevztahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohladu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej

republiky alebo Európskych spolocenstiev alebo v týchto obchodných a reklamacných podmienkach, môže si kupujúci uplatnit svoje právo voci predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru oznaceného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (dalej len „objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (dalej len „potvrdenie dorucenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byt v prípade potreby zasielané všetky dalšie informácie ohladom jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie dorucenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola dorucená objednávka, a je zároven akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (dalej len „akceptácia objednávky“).

2.4. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, dalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje
o mieste, kde má byt tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta dorucenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, ICO, císlo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. Kúpna zmluva je uzavretá dorucením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.


2.5. Predávajúci jasným, jednoznacným, zrozumitelným a nezamenitelným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamacných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v cl. 1 týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) o telefónnom císle predávajúceho a o dalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a císlo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v cl. 1 týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatnit reklamáciu tovaru alebo služby, podat stažnost alebo iný podnet informoval v cl. 1 týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhladom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane urcit vopred, spôsob, akým sa vypocíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno urcit vopred o skutocnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradit informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodat tovar alebo poskytnút službu, o informácii o postupoch uplatnovania a vybavovania reklamácií, stažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných clánkoch týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpit od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatnovaní

práva na odstúpenie od zmluvy informoval v cl. 10 týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v cl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároven poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášat náklady spojené s vrátením tovaru

predávajúcemu podla § 10 ods. 3 zákona c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len "Zákon o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhladom na jeho povahu nie je možné vrátit prostredníctvom pošty informoval v cl. 10 týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j) o povinnosti kupujúceho uhradit predávajúcemu cenu za skutocne poskytnuté plnenie podla § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, co udelil predávajúcemu výslovný súhlas podla § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku informoval v cl. 10 týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v cl. 10 týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

l) o poucení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podla ust. § 622 a 623 Obcianskeho zákonníka informoval v cl. 8 týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podla prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Obcianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a cl.
9 týchto obchodných a reklamacných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavat, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámit alebo získat ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

o) o dlžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu urcitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurcitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnost, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamacných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

p) o minimálnej dlžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamacných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

q) o povinnosti kupujúceho zaplatit preddavok alebo poskytnút inú financnú zábezpeku na žiadost predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vztahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamacných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

r) o funkcnosti vrátane použitelných technických ochranných opatrení na zabezpecenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamacných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné

ocakávat, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamacných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívat informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamacných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamacných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamacných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej

stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamacných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.6. Ak predávajúci nesplnil informacnú povinnost o úhrade dodatocných poplatkov alebo iných nákladov podla bodu

2.5. písm. e) týchto obchodných a reklamacných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podla bodu 2.5. písm. i) týchto obchodných a reklamacných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatocné náklady alebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodat na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabalit ho alebo vybavit na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpecit, aby dodaný tovar splnal platné právne predpisy SR,

c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnút kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosici, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovat všetky informácie uvedené v bode 2.5. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d) odovzdat kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a dalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, zárucný list, dodací list, danový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a vcasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodat tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo urcenej týmito obchodnými a reklamacnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknut kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnost pre kupujúceho odstúpit od kúpnej zmluvy (stornovat objednávku). Odstúpit od kúpnej zmluvy alebo stornovat objednávku môže kupujúci dorucením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej cast, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej cast v lehote 14 dní odo dna dorucenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním urcený úcet, pokial sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej cast, predávajúci je povinný vrátit už uhradenú kúpnu cenu alebo jej cast v lehote 14 dní odo dna dorucenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súcastou objednávky je povinnost zaplatit cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

a) prevziat objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatit predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dorucenie tovaru,

c) potvrdit v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Obvyklá dostupnost tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodat vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dna uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodat vec v lehote podla prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatocnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatocnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpit od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvat kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na akejkolvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustracné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovat od skutocnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

5.5. Kupujúci je povinný prevziat tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným dorucit tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v case pred dorucovaním tovaru (dalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziat tovar v casovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným dorucit tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v case pred dorucovaním tovaru (dalej len „Casový rozsah“).

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Casovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziat tovar osobne alebo zabezpecit, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísat protokol o zaplatení kúpnej ceny a dorucení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložit predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom dorucenia tovaru kupujúcemu. Dorucením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo tretou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a dorucení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo tretou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovat z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Casovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7

dní po márnom uplynutí Casového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutocných nákladov na pokus o neúspešné dorucenie tovaru na Miesto.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovat zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihned po dorucení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožnit kupujúcemu vyhotovit záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnost potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doruceného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnut prevziat dodaný tovar s vadou alebo potvrdit dorucenie tovaru s vadou a následne v zmysle cl. 8 týchto obchodných a reklamacných podmienok uplatnit reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo urcenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziat dodaný tovar s vadou, všetky úcelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpit od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátit kupujúcemu už zaplatenú cast kúpnej ceny v lehote 14 dní od dorucenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový úcet kupujúceho urcený kupujúcim.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (dalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení dorucenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v case odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci dorucí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdit e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na dorucenie tovaru dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na úcet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v case pred prevzatím tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za den platby sa považuje den, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na úcet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podla kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odopriet dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnút.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpecenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpecenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v case, ked kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného dorucit tovar, alebo ked tak neurobí vcas, tak v case, ked predávajúci umožní kupujúcemu nakladat s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamacný poriadok (zodpovednost za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstránit, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, vcas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytocného odkladu odstránit.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovat výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súcasti tovaru, výmenu súcasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhladom na cenu tovaru alebo závažnost vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymenit vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné tažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstránit a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívat ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpit. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránitelné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väcší pocet vád tovar riadne užívat.

8.5. Ak ide o iné neodstránitelné vady, má kupujúci právo na primeranú zlavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poucil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Obcianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamacných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §

623 Obcianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamacných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamacné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnost si ich precítat v case pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatnit u predávajúceho alebo u urcenej osoby. Informácie o urcených osobách a servisných miestach pre zárucný a pozárucný servis sú uvedené na zadnej strane zárucného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vztahuje platný reklamacný poriadok predávajúceho, teda cl. 8 týchto obchodných a reklamacných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamacným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatnit, a o vykonávaní zárucných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona c. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebitela a o zmene zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (dalej len "Zákon") v case pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamacné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnost si v case pred odoslaním objednávky precítat ich.

8.9. Reklamacný poriadok sa vztahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatnit si u predávajúceho zodpovednost za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávatel alebo predávajúci, vztahuje sa nan záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatnit reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že dorucí tovar do prevádzkarne predávajúceho a dorucí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatnit si svoje právo podla bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamacných podmienok (dalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúca tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistit. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviest všetky požadované informácie, najmä presne oznacit druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároven uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Obcianskeho zákonníka uplatnuje. Kupujúci má právo uplatnit reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie zárucných opráv (dalej len „urcená osoba“). Zoznam urcených osôb je uvedený v zárucnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadost predávajúci.


8.12. Reklamacné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá dorucit predávajúcemu zacína dnom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) dorucenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) dorucenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo urcenej osobe,

c) dorucenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne dorucit predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podla bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamacných a obchodných podmienok povinný poskytnút všetku potrebnú súcinnost na vykonanie obhliadky reklamovaného
tovaru predávajúcim alebo tretou osobou urcenou predávajúcim. Reklamacné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne dorucit predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný zacína dnom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podla prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním urcená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súcinnosti zo strany kupujúceho nezabezpecí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od dorucenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamacné konanie zacína dnom dorucenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo urcená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne oznacit reklamované vady tovaru a ešte raz poucí spotrebitela o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamacných podmienok (ust. § 622 Obcianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu

8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamacných podmienok (ust. § 623 Obcianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov dialkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie dorucit kupujúcemu ihned; ak nie je možné potvrdenie dorucit ihned, musí sa dorucit bez zbytocného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí dorucovat, ak kupujúci má možnost preukázat uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnút sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Obcianskeho zákonníka uplatnuje a zároven je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí dorucit predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Obcianskeho zákonníka uplatnuje je predávajúci alebo urcená osoba povinná urcit spôsob vybavenia reklamácie podla ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, v zložitejších prípadoch do 3 dní od zaciatku reklamacného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dna zaciatku reklamacného konania. Po urcení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo urcená osoba reklamáciu vybaví ihned, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybavit aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvat dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebitel právo od zmluvy odstúpit alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil pocas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybavit reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska urcenej osoby (dalej len “odborné posúdenie tovaru“).

Bez ohladu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovat úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviest, komu môže kupujúci zaslat tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie urcenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace úcelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohladu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednost predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatnit znova; pocas vykonávania odborného posúdenia tovaru zárucná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradit do 14 dní odo dna znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace úcelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnut.


8.18. Kupujúci nemá právo uplatnit si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vediet.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradit vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné tažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistit kontrolou zásielky pri dorucení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamacných a obchodných podmienok,

b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca zárucnej doby tovaru,

c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkostou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zatažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátitelnými a/alebo nepredvídatelnými udalostami,

h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohnom, statickou ci atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.21. Predávajúci je povinný vybavit reklamáciu a ukoncit reklamacné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zlavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim urceného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe urcenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydat

písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovatela poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovat kupujúceho bezprostredne po ukoncení reklamacného konania telefonicky alebo e-mailom a zároven mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu dorucený doklad o vybavení reklamácie.

8.23. Zárucná doba je 24 mesiacov odo dna dorucenia tovaru, pokial nie je pre konkrétne prípady stanovená zárucná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darcekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiracnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.24. Zárucná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používat tovar z dôvodu zárucnej opravy tovaru.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné dalšie reklamácie sa uplatnujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamacného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový zacne plynút zárucná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.26. Pokial ide o odstránitelnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podla bodu
8.15. týchto reklamacných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpecí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

8.27. Pokial ide o odstránitelnú vadu a kupujúci neurcí bezodkladne podla bodu 8.15. týchto reklamacných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byt reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.28. Pokial sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstránit, alebo o jednu viac krát opakovanú odstránitelnú vadu, alebo o väcší pocet rôznych odstránitelných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byt tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podla bodu 8.15. týchto reklamacných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkcný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonat výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.29. Pokial sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstránit, alebo o jednu viac krát opakovanú odstránitelnú vadu, alebo o väcší pocet rôznych odstránitelných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byt tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurcí podla bodu 8.15. týchto reklamacných a obchodných podmienok, akým spôsobom má
byt reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkcný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

8.30. Vybavenie reklamácie sa vztahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podla bodu 8.14. týchto reklamacných a obchodných podmienok.

8.31. Pre úcely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstránitelnú vadu považuje výskyt jednej odstránitelnej vady viac ako dva krát.

8.32. Pre úcely reklamácie sa za väcší pocet rôznych odstránitelných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstránitelných vád súcasne.

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podla bodu 8.1. týchto reklamacných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohladu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinecnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatnovat reklamáciu opakovane.

8.34. Ustanovenia cl. 8 týchto reklamacných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nesplnajúce definíciu spotrebitela uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámit predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSC, císlo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámit predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSC, ICO, císlo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykolvek skontrolovat a zmenit poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušit svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v casti "Môj úcet".

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovatel bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvat osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, kedže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vztahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného polícka pred odoslaním objednávky vyjadrit svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri cinnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zlavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informacných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zlavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzat a nakladat v súlade s platnými
právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavat výlucne na úcel uvedený v týchto obchodných a reklamacných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavat osobné údaje na iné úcely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamacných podmienkach osobitne a zabezpecí, aby sa

osobné údaje spracúvali a využívali výlucne spôsobom, ktorý zodpovedá úcelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovat s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné úcely.

9.9. Kupujúci udeluje predávajúcemu súhlas podla bodu 9.5 týchto reklamacných a obchodných podmienok na dobu urcitú do splnenia úcelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení úcelu spracúvania zabezpecí

bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolat kedykolvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od dorucenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím polícka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatocným, zrozumitelným a nezamenitelným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikacné údaje, ktoré sú uvedené v cl. 1. týchto obchodných a reklamacných podmienok,

b) identifikacné údaje tretej strany, ktorou je spolocnost, ktorá dorucí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

c) úcel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,

d) že bude spracúvat osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSC, císlo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSC, ICO, císlo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,

e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnút,

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvat osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konat spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzat. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovat a ani podmienovat hrozbou odmietnutia zmluvného vztahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovat

a) potvrdenie, ci sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) úcel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumitelnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informacnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

i) identifikacné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

ii) identifikacné údaje sprostredkovatela; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podla § 8 ZnOOÚ,

d) vo všeobecne zrozumitelnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumitelnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) doplnujúce informácie, ktoré sú s ohladom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zarucenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

i) poucenie o dobrovolnosti alebo povinnosti poskytnút požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podla § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj cas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnost poskytnút osobné údaje vyplýva z priamo vykonatelného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnost ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnút osobné údaje,

ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

iv) formu zverejnenia, ak majú byt osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutocní prenos osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený úcel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadat o ich vrátenie,

i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietat voci:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na úcely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadat ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na úcely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na úcely priameho marketingu.

9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietat voci spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podla § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov

alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byt v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytocného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, ako to okolnosti dovolia.

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, dalej má právo u predávajúceho kedykolvek namietat a nepodrobit sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne úcinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlucne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadat predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pricom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhoviet, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mat oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podla ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpecenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vztahov alebo pocas existencie zmluvných vztahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpecenie oprávnených záujmov kupujúceho.


9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatnuje svoje právo, žiadost sa považuje za podanú podla tohto zákona; žiadost podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci dorucí písomne najneskôr do troch dní odo dna jej odoslania.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podat o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilost na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatnit zákonný zástupca.

9.18. Predávajúci je povinný písomne vybavit žiadost kupujúceho podla tohto cl. týchto obchodných a reklamacných podmienok, resp. vyhoviet požiadavkám kupujúceho podla ZnOOÚ a písomne ho informovat najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podla § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovak Parcel Service, s.r.o ( UPS ), so sídlom Budimir 368, 044 43 Budimir, ICO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odiel: Sro, Vložka c. 33215/B

9.21. Informacné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o Ochrane osobných údajov. Ohlásenie o informacnom systéme prebehlo 1.8.2014

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Ak predávajúci nemôže splnit svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávatel tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovat nie je schopný dodat tovar zákazníkovi v lehote urcenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutocnosti okamžite informovat kupujúceho a zároven je povinný ponúknut kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnost pre kupujúceho odstúpit od kúpnej zmluvy (stornovat objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamacných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátit kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na úcet urcený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku (dalej len „Zákon o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dna uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosici, ak predávajúci vcas a riadne splnil informacné povinnosti podla ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku.
10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbalit a odskúšat obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkcnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy zacína plynút v den, ked kupujúci alebo ním urcená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky casti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dna prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dna prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane pocas vymedzeného obdobia, odo dna prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpit od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred zacatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobit písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosici alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu c. 1 týchto obchodných a reklamacných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný den lehoty podla ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podla prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamacných podmienok musí obsahovat informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu c. 1 týchto obchodných a reklamacných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, císlo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátit už prijaté plnenie, najmä císlo úctu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od zaciatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovat žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytocného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dna odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslat tovar spät na adresu sídla prevádzkovatela alebo ho odovzdat predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podla prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamacných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný den lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný dorucit predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podla možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Odporúca sa tovar poistit. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytocného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dna dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátit kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátit kupujúcemu platby podla tohto bodu týchto obchodných a reklamacných podmienok pred tým, ako mu je dorucený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spät predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášat sám alebo ak si nesplnil povinnost podla § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkcnosti tovaru. Spotrebitel nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informacnú povinnost o práve spotrebitela odstúpit od zmluvy

podla § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku.
10.14. Predávajúci je povinný vrátit kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokial sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli úctované dalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a dorucí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradit predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Obcianskeho zákonníka v skutocnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podla cenníka pre pozárucný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamacných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradit predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v case odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku kupujúci nemôže odstúpit od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podla osobitných požiadaviek spotrebitela, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru urceného osobitne pre jedného spotrebitela,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátit z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo pocítacového
softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebitel tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosici, ak sa jeho poskytovanie zacalo s výslovným súhlasom spotrebitela a spotrebitel vyhlásil, že bol riadne poucený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

- predaj tovaru, ktorý bol v case po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

10.17. Ustanovenia cl. 10 týchto obchodných a reklamacných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nesplnajúce definíciu spotrebitela uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11.Akékolvek svoje práva a nároky si môžete voci nám uplatnovat aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpecuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voci Vám môžu byt uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Stažnost môžete podat prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a cas, kedže Vaša stažnost bude vybavená do 90 dní a bez znacných financných výdavkov.

V prípade akýchkolvek problémov nás kontaktujte na kruber@kruber.sk.

12. Záverecné ustanovenia

12.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákolvek jej zmena musí mat písomnú formu.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutocnovaná vo forme e-mailových správ.

12.3. Na vztahy neupravené týmito obchodnými a reklamacnými podmienkami sa vztahujú príslušné ustanovenia Obcianskeho zákonníka, Zákona, zákona c. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona c. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebitela a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitela pri predaji na dialku.

12.4. Tieto obchodné a reklamacné podmienky nadobúdajú úcinnost voci kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím polícka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamacnými podmienkami oboznámil, precítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Novej Bani, dna 01. 01. 2016© KRuBER Slovakia 2019-03-24
Zľavy  |  Rýchle Hladanie  |  Kontakt  |  Vytvorit úcet  |  Prihlásit sa